Most Read Articles
Jairia Dela Cruz, 19 Feb 2020
A diet low in fat and high in fibre seems well tolerated in patients with ulcerative colitis, not contributing to increased inflammation while significantly increasing populations of Faecalibacterium prausnitzii, according to a study presented at the 2020 Crohn's & Colitis Congress.
Audrey Abella, 25 Nov 2020
Reductions in liver fat and adipose tissue volumes were sustained in patients with type 2 diabetes (T2D) with the addition of the SGLT-2* inhibitor dapagliflozin (DAPA) and the DPP-4** inhibitor saxagliptin (SAXA) to metformin (MET), compared with a regimen comprising glimepiride (GLIM)+MET, according to the extension period results of a phase IIIb trial.

VAI TRÒ CỦA PHOSPHOLIPID THIẾT YẾU (EPL) TRONG TỔN THƯƠNG GAN DO ĐỘC TÍNH CỦA THUỐC (DILI)

27 Oct 2020
Tổn thương gan do thuốc (DILI) là một chẩn đoán phân biệt thường gặp ở bệnh nhân có tổn thương gan cấp tính không rõ nguyên nhân và có sử dụng thuốc với nguy cơ gây độc tính trên gan đã biết.1 Một số nghiên cứu đã được thực hiện để đánh giá rõ hơn vai trò của phospholipid thiết yếu (EPL) trong tổn thương gan do thuốc.2
Editor's Recommendations
Most Read Articles
Jairia Dela Cruz, 19 Feb 2020
A diet low in fat and high in fibre seems well tolerated in patients with ulcerative colitis, not contributing to increased inflammation while significantly increasing populations of Faecalibacterium prausnitzii, according to a study presented at the 2020 Crohn's & Colitis Congress.
Audrey Abella, 25 Nov 2020
Reductions in liver fat and adipose tissue volumes were sustained in patients with type 2 diabetes (T2D) with the addition of the SGLT-2* inhibitor dapagliflozin (DAPA) and the DPP-4** inhibitor saxagliptin (SAXA) to metformin (MET), compared with a regimen comprising glimepiride (GLIM)+MET, according to the extension period results of a phase IIIb trial.