Role of Cilostazol in the Treatment of Peripheral Artery Disease

Tossapol Prapusaro
MD
Assistant Prof. Suteekhanit Hahtapornsawan
MD
Nutsiri Kittitirapong
MD
Assoc Prof. Khamin Chinsakchai
MD
14 Sep 2021
มีการศึกษาสนับสนุนประโยชน์ของยา cilostazol ในการใช้รักษาอาการของผู้ป่วยกลุ่ม chronic limb-threatening ischemia และใช้ลดการเกิด restenosis หลังการผ่าตัดหลอดเลือดมากขึ้น จึงเป็นอีกทางเลือกสำคัญในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการ claudication
Editor's Recommendations