Long-Term Dual Antiplatelet Therapy Using Cilostazol: When to Initiate? And What’s Preferred Regimen?

Prof. Kazunori Toyoda
Col. Chesda Udommongkol
MD
21 Apr 2022
Long-Term Dual Antiplatelet Therapy Using Cilostazol: When to Initiate? And What’s Preferred Regimen?
ในงานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2565 โดย สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ภายใต้หัวข้อ Keep Moving Forward to Improve Stroke Care ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา Prof. Kazunori Toyoda รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ National Cerebral and Cardiovascular Center เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น บรรยายผ่านระบบออนไลน์เกี่ยวกับการใช้ยาต้านเกล็ดเลือดแบบ dual therapy ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยได้รับเกียรติจาก พ.อ. นพ.เจษฎา อุดมมงคล นายกสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย และผู้อำนวยการกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นผู้ดำเนินการประชุม
Editor's Recommendations