ภาวะกรดไหลย้อนขึ้นกล่องเสียงและช่องคอหอย (Laryngopharyngeal reflux: LPR)

Dr. Nilnate Mahatthanarak
M.D.
11 Jun 2021
ภาวะกรดไหลย้อนขึ้นกล่องเสียงและช่องคอหอย (Laryngopharyngeal reflux; LPR) เป็นภาวะการไหลย้อนของสิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารขึ้นมาที่หลอดอาหาร และ/หรือกล่องเสียงและช่องคอหอย ก่อให้เกิดการระคายเคืองและอักเสบบริเวณกล่องเสียงและช่องคอหอย เนื่องจากอาการและอาการแสดงของ GERD และ LPR มีความคล้ายคลึงกันหลายประการ จึงทำให้การวินิจฉัยโรคต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างประกอบร่วม ทั้งในด้านอาการ อาการแสดง และผลการตรวจเพิ่มเติมอื่น ๆ
Editor's Recommendations