Most Read Articles
Stephen Padilla, Yesterday
The novel coronavirus disease (COVID-19) pandemic appears to have a significant impact on oncological care, according to a study, which stresses the need for psycho-oncological support for cancer patients.
6 days ago
Urinary tract infections (UTIs) that occur in childhood do not contribute to an increased risk of pregnancy-related complications in women, according to a study, suggesting that such infections seem to cause no significant latent renal damage.
01 Aug 2020
Supplementation with probiotics may have positive effects in patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM), reports a recent meta-analysis.
01 Aug 2020
Ensituximab, a chimeric monoclonal antibody targeting a variant of MUC5AC, shows modest clinical activity with good safety profile in patients with refractory colorectal cancer, according to data from a phase II study.

HIỆU QUẢ CỦA CEFTOLOZANE-TAZOBACTAM TRONG KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN DO PSEUDOMONAS AERUGINOSA

16 Jul 2020
Ceftolozane-tazobactam đã được đánh giá qua các nghiên cứu trong điều trị nhiễm khuẩn ổ bụng có biến chứng hoặc nhiễm khuẩn đường niệu phức tạp.(10,12) 
Trong nghiên cứu ASPECT-cIAI, ceftolozane-tazobactam phối hợp metronidazole có hiệu quả không kém hơn so với meropenem về tỷ lệ khỏi bệnh lâm sàng (tiêu chí đánh giá chính) trên bệnh nhân người lớn nhiễm khuẩn ổ bụng có biến chứng. Kết quả cũng ghi nhận không có sự khác biệt giữa 2 nhóm điều trị về tỷ lệ khỏi bệnh lâm sàng theo phân nhóm vi sinh, đặc biệt là nhóm vi khuẩn Gram (-) bao gồm P. aeruginosa.(10) 
Trên bệnh nhân nhiễm khuẩn đường niệu phức tạp, nghiên cứu ASPECT-cUTI cho thấy ceftolozane-tazobactam vượt trội hơn so với levofloxacin về tỷ lệ khỏi bệnh gộp (tiêu chí đánh giá chính) bao gồm tiệt trừ vi sinh và khỏi bệnh lâm sàng sau kết thúc điều trị. Điều trị với ceftolozane-tazobactam cũng vượt trội hơn so với levofloxacin trên từng thành phần tiêu chí chính.(12)
Theo dữ liệu giám sát kháng sinh tại Hoa Kỳ trong thời gian 2012 – 2015, 97% các chủng P. aeruginosa còn nhạy cảm với ceftolozane-tazobactam trong khi tỷ lệ nhạy cảm của P. aeruginosa với các kháng sinh phổ biến khác đều thấp hơn, chẳng hạn như cefepime 85.9%; ceftazidime 85.1%; levofloxacin 76.6%; meropenem 81.8%; và piperacillin-tazobactam 80.4%.(13)
Editor's Recommendations
Most Read Articles
Stephen Padilla, Yesterday
The novel coronavirus disease (COVID-19) pandemic appears to have a significant impact on oncological care, according to a study, which stresses the need for psycho-oncological support for cancer patients.
6 days ago
Urinary tract infections (UTIs) that occur in childhood do not contribute to an increased risk of pregnancy-related complications in women, according to a study, suggesting that such infections seem to cause no significant latent renal damage.
01 Aug 2020
Supplementation with probiotics may have positive effects in patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM), reports a recent meta-analysis.
01 Aug 2020
Ensituximab, a chimeric monoclonal antibody targeting a variant of MUC5AC, shows modest clinical activity with good safety profile in patients with refractory colorectal cancer, according to data from a phase II study.