Most Read Articles
10 Jan 2021
Regular practice of yoga postures confers benefits for glucose control, oxidative stress, inflammatory response, and sleep quality in patients with type 2 diabetes, a study has found.
Pearl Toh, 26 Nov 2020
Inhaled corticosteroid (ICS) should be the mainstay of long-term asthma management — such is the key message of the latest Singapore ACE* Clinical Guidance (ACG) for asthma, released in October 2020.
Jairia Dela Cruz, 5 days ago
For inflammatory bowel disease (IBD) patients, smoking cigarettes or just being exposed to secondhand smoke raises the risk of developing colorectal neoplasia, a study has found.
15 Jan 2021
Among patients with moderate-to-severe psoriasis, the use of biologics appears to lower the risk of being hospitalized for the novel coronavirus disease (COVID-19), a new study has found.

HIỆU QUẢ CỦA CEFTOLOZANE-TAZOBACTAM TRONG KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN DO PSEUDOMONAS AERUGINOSA

16 Jul 2020
Ceftolozane-tazobactam đã được đánh giá qua các nghiên cứu trong điều trị nhiễm khuẩn ổ bụng có biến chứng hoặc nhiễm khuẩn đường niệu phức tạp.(10,12) 
Trong nghiên cứu ASPECT-cIAI, ceftolozane-tazobactam phối hợp metronidazole có hiệu quả không kém hơn so với meropenem về tỷ lệ khỏi bệnh lâm sàng (tiêu chí đánh giá chính) trên bệnh nhân người lớn nhiễm khuẩn ổ bụng có biến chứng. Kết quả cũng ghi nhận không có sự khác biệt giữa 2 nhóm điều trị về tỷ lệ khỏi bệnh lâm sàng theo phân nhóm vi sinh, đặc biệt là nhóm vi khuẩn Gram (-) bao gồm P. aeruginosa.(10) 
Trên bệnh nhân nhiễm khuẩn đường niệu phức tạp, nghiên cứu ASPECT-cUTI cho thấy ceftolozane-tazobactam vượt trội hơn so với levofloxacin về tỷ lệ khỏi bệnh gộp (tiêu chí đánh giá chính) bao gồm tiệt trừ vi sinh và khỏi bệnh lâm sàng sau kết thúc điều trị. Điều trị với ceftolozane-tazobactam cũng vượt trội hơn so với levofloxacin trên từng thành phần tiêu chí chính.(12)
Theo dữ liệu giám sát kháng sinh tại Hoa Kỳ trong thời gian 2012 – 2015, 97% các chủng P. aeruginosa còn nhạy cảm với ceftolozane-tazobactam trong khi tỷ lệ nhạy cảm của P. aeruginosa với các kháng sinh phổ biến khác đều thấp hơn, chẳng hạn như cefepime 85.9%; ceftazidime 85.1%; levofloxacin 76.6%; meropenem 81.8%; và piperacillin-tazobactam 80.4%.(13)
Editor's Recommendations
Most Read Articles
10 Jan 2021
Regular practice of yoga postures confers benefits for glucose control, oxidative stress, inflammatory response, and sleep quality in patients with type 2 diabetes, a study has found.
Pearl Toh, 26 Nov 2020
Inhaled corticosteroid (ICS) should be the mainstay of long-term asthma management — such is the key message of the latest Singapore ACE* Clinical Guidance (ACG) for asthma, released in October 2020.
Jairia Dela Cruz, 5 days ago
For inflammatory bowel disease (IBD) patients, smoking cigarettes or just being exposed to secondhand smoke raises the risk of developing colorectal neoplasia, a study has found.
15 Jan 2021
Among patients with moderate-to-severe psoriasis, the use of biologics appears to lower the risk of being hospitalized for the novel coronavirus disease (COVID-19), a new study has found.