Helicobacter pylori Eradication Therapy: An Update

Assoc Prof. Chalermrat Bunchorntavakul
MD
Arunluk Buranathawornsom
MD
6 days ago
Helicobacter pylori Eradication Therapy: An Update
เชื้้อ H. pylori อาศัยอยู่ในเยื่อเมือกของกระเพาะอาหาร และไม่ไวต่อยาปฏิชีวนะมากนัก จึงจำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะมากกว่า 1 ชนิดและระยะเวลาในการรักษานาน ยาสูตร vonoprazan-based triple therapy 7 วัน เป็นยาสูตรแรกสูตรหนึ่งที่แนะนำและได้รับการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย นอกจากนี้ยา vonoprazan ยังสามารถนำมาใช้รักษาเชื้อ H. pylori ในสูตรอื่น ๆ แทนยา PPI ได้อีกด้วย
Editor's Recommendations