Dual Antiplatelet Therapy Using Cilostazol in Patients with Stroke and Intracranial Arterial Stenosis

12 Jan 2022
Dual Antiplatelet Therapy Using Cilostazol in Patients with Stroke and Intracranial Arterial Stenosis
ผู้ป่วยชาวเอเชียมีความเสี่ยงสูงในการเกิดภาวะเลือดออกในสมอง การรักษาผู้ป่วยจึงควรพิจารณาเลือกใช้ยาต้านเกล็ดเลือดที่เหมาะสม ทั้งแง่ประสิทธิภาพและความปลอดภัย การใช้ยาต้านเกล็ดเลือดแบบ dual therapy ด้วยยา cilostazol ร่วมกับ clopidogrel หรือ cilostazol ร่วมกับ aspirin มีประสิทธิภาพดีกว่าการใช้ยาแบบ monotherapy ในการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ำ โดยเฉพาะในผู้ป่วย ICAS 
Editor's Recommendations